Aanvullende voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Natascha’s Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De te leveren zorg:

 • Natascha’s Kraamzorg biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald .De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. 2021 € 4,60/uur
 • Wanneer de zorg voortijdig word geannuleerd, ben ik genoodzaakt om € 150.- in rekening te brengen.
 • Op de derde dag van de kraamzorgweek zal er een telefonische evaluatie plaatsvinden, zo kunnen er nog dingen bijgesteld worden.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Natascha’s Kraamzorg doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen andere collega’s, welke beschikbaar zijn op dat moment invallen, en/of als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Natascha’s Kraamzorg altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur. (m.u.v. couveuse nazorg)

ARBO-richtlijnen (Arbeid Omstandigheden Wet)

 • Natascha’s Kraamzorg werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.

Vervoer

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik,[dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

 • Natascha’s Kraamzorg kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen . Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient binnen 24 uur schriftelijk te geschieden bij Natascha’s Kraamzorg. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risicogehanteerdvan €50,-

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

Klachten

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij de Kraamzorggroep. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze branche organisatie BO geboortezorg, Europalaan 500, 3526 KS Utrecht. Tel: 085-0471999

Geheimhouding en privacy

 • Natascha’s Kraamzorg dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Natascha’s Kraamzorg werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.nataschaskraamzorg.nl
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. (WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor de Kraamzorggroep als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Natascha’s Kraamzorg zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Natascha’s Kraamzorg wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Natascha’s Kraamzorg en diegene die in opdracht van Natascha’s Kraamzorg betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.